Home Rooms Meetings & Seminar Restaurant Facility Activity Promotion Contact us

รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพืนที่จัดจำหน่ายสินค้า

ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวโหลดประกาศ(PDF)

ดาวโหลดใบสมัคร(PDF)